Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06), sjednica skupštine SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA (u daljnjem tekstu KLUB), održana dana 07.11.2016. godine u Puli, donijela je

 

STATUT

SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA „PULS“

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA (u daljnjem tekstu KLUB); o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.

Članak 2.

Sportsko rekreativni klub je neprofitna uduruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajednički interesa u oblasti:

 • sporta
 • aktivnosti u prirodi
 • avanturizma
 

Članak 3.

Naziv Kluba je: Sportsko rekreacijski klub „PULS“. Skraćeni naziv Kluba je: SRK PULS. O promjeni sjedišta kluba odlučuje Upravni odbor  

Članak 4.

Klub je registriran pri Uredu državne uprave Istarske županije. Klub je neprofitna pravna osoba. Klub djeluje na području Grada Pule, Istarske Županije, Europske Unije i šire.

Članak 5.

Klub ima pečat. Pečat Kluba je kvadratnog oblika 40×10 mm, s upisanim tekstom koji glasi: SRK PULS – i adresom, a koju donosi Upravni odbor.

Članak 6.

Klub zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja sporta i zdravog života, trekinga (orijentacijsko trčanje), traila, brtskog biciklizma, pustolovnih utrka, organiziranje sportskih i rekreacijskih natjeanja.

Prema Popisu ciljanih skupina, ciljane skupine kluba su:
 • 008 djeca – opća populacija
 • 019 građani – opća populacija
 • 033 mladi – opća populacija
 • 083 sportaši
 • 085 sportski djelatnici
 • 093 učenici
 • 099 volonteri
 • 115 ostali

Članak 8.

Djelatnosti kluba su:  
 • organiziranje sportskih i rekreativnih natjeanja
 • organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i dr. projekata, susreta i turnira
 • organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko edukativnih projekata i programa
 • organiziranje i provođenje edukacije članova za aktivnosti sportske rekreacije, trekinga (orijentacijsko trčanje), traila, brtskog biciklizma, pustolovnih utrka
 • provođenje obuke i pripreme članova u domeni vještina potrebnih za sportske i rekreativne aktivnosti;
 • sudjelovanje u sportskom natjecanju
 • sportska priprema
 • sportska poduka
 • okupljanjem djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti sportskim i rekreativnim aktivnostima
 • obavljanjem i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i zakonu
 • suradnja s drugim udrugama i klubovima koje podržavaju ciljeve kluba
 • promocija aktivnog turizma u Hrvatskoj
 • sudjelovanje na natječajima EU fondova i ostalim natječajima
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
 • ostale djelatnosti sportske rekreacije
 • ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi
 • ostale djelatnosti u sportu

Članak 9.

Rad kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

Članak 10.

Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti. Klub može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti

Članak 11.

 

Klub se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština ili Upravni odbor.

III

TIJELA KLUBA

Članak 12.

Tijela kluba su:
 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu čine i na njoj mogu prisustvovati svi članovi Kluba.

Članak 14.

Pravo aktivnog sudjelovanja i odlučivanja na skupštini imaju redovni članovi Kluba. Odluke na skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova, u pravilu javnim glasovanjem, ako je sjednici skupštine prisutna barem polovina redovnih članova.

Članak 15.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine. Redovnu i izbornu skupštinu saziva predsjednik putem poziva članovima s podacima o mjestu i vremenu održavanja i prijedlogom dnevnog reda, najmanje 15 dana prije održavanja skupštine. Redovne i izvaredne skupštine mogu biti i virtualne, a sazivaju se putem službenog e-maila kluba. Glasanje se vrši virtualno (putem e-maila), a rok za glasanje je najviše 10 dana od sazivanja redovne ili godišnje virtualne skupštine. Izvanredna skupština saziva se od strane predsjednika ili najmanje 1/3 ukupnog broja redovnih članova Kluba. Prilikom sazivanja izvanredne skupštine treba se navesti razlog sazivanja. Na izvanrednoj skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana. U slučaju isteka mandata ili ostavke predsjednika, skupštinu može sazvati Upravni odbor, 5 ili više redovnih članova. U radu skupštine, kao gosti, mogu sudjelovati članovi državnih tijela, sportskih te drugih organizacija bez prava odlučivanja.

Članak 16.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 17.

Skupština Kluba:
 • utvrđuje politiku razvitka Kluba,
 • donosi i mijenja Statut Kluba,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Kluba,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika,Tajnika i Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba,
 • daje smjernice za rad Kluba,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
 • odlučuje o prestanku rada Kluba,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
 

UPRAVNI ODBOR

Članak 18.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Kluba koje između zasjedanja skupštine upravlja poslovima kluba. Upravni odbor bira skupština na prijedlog predsjednika na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Upravni odbor ima 7 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik i još četiri člana kluba. Članovi upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu upravnog odbora. Radom upravnog odbora rukovodi predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika radom upravnog odbora rukovodi dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti dopredsjednika, radom upravnog odbora rukovodi tajnik. Sjednice upravnog odbora održavaju se po potrebi. Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem. Članovi upravnog odbora su odgovorni skupštini za svoj osobni i zajednički rad. Skupština u ostvarivanju prava može opozvati člana upravnog odbora ili upravni odbor u cjelini. Upravni odbor ili član upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima upravnog odbora s danom održavanja sjednice skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 19.

Upravni odbor:
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, te drugih akata što ih donosi skupština,
 • priprema materijale za skupštinu,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Kluba,
 • provodi i osigurava provođenje odluka skupštine,
 • organizira djelatnosti na ostvarivanju programa zacrtanog ovim Statutom i zaključcima skupštine,
 • izvršava financijski plan Kluba i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
 • donosi odluke kojima osigurava uredno poslovanje Kluba i izvršavanje programa Kluba ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost skupštine,
 • razmatra rad članova Kluba,
 • bira i imenuje članove kluba i osobe za zastupanje u savezima i drugim tijelima u kojima predstavljaju i zastupaju Klub.
 • odlučuje o primanju u članstvo i brisanju iz članstva Kluba,
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
 • upravlja imovinom Kluba,
 • osniva pododbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kluba,
 • odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Kluba (podružnice, ogranci, sekcije i slično), te utvrđuje zadatke i način djelovanja istih te predstavnika koji će predstavljati ustrojstveni oblik i upravljati njegovim radom,
 • sudjeluje i prijavljuje klub na natječaje EU fondova i ostale natječaje
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba.
 

PREDSJEDNIK

Članak 20.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba. Predsjednika  Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

Članak 21.

Predsjednik:
 • zastupa Klub,
 • saziva Skupštinu Kluba,
 • rukovodi radom Skupštine Kluba,
 • saziva sjednice Upravnog odbora
 • rukovodi radom Upravnog odbora
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,
 • upravlja imovinom Kluba,
 • podnosi izvješće o radu Kluba Skupštini Kluba,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Kluba,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba. Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine. U slučaju spriječenosti i dopredsjednika, prava i obveze predsjednika preuzima tajnik Kluba.

TAJNIK

Članak 23.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Kluba vodi registar članova.

Članak 24.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

IV

ODREDBE O OPOZIVU

Članak 25.

Mandat prestaje istekom  vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ne obavlja sa ovim statutom i drugim propisima te odlukama tijela udruge. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 26.

Imovinu Kluba čine:
 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 27.

Klub stječe imovinu:
 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 29.

Članstvo u Klubu može biti pridruženo, redovno i počasno.

Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, fizička maloljetna osoba za koju prijedlog za primitak u članstvo potpisuje roditelj ili staratelj te fizička punoljetna osoba bez poslovne sposobnosti za koju prijedlog za primitak u članstvo potpisuje staratelj.

Redovni član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja posjeduje potpunu poslovnu sposobnost i svojim djelovanjem u Klubu izrazito pridonosi ostvarivanju ciljeva Kluba.

Odluku o prijemu u pridruženo i redovno članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom Kluba može postati fizička osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju Kluba. Odluku o prijemu u počasno članstvo Kluba donosi Upravni odbor. Počasni članovi nisu dužni plaćati godišnju članarinu.

Članak 30.

Prava i obveze članova su:
 • da aktivno sudjeluju u ostvarivanju zadaća Kluba,
 • da biraju i budu birani u tijela kluba (samo redovni članovi),
 • da se pridržavaju Statuta i drugih akata kluba,
 • da se zalažu za sportske uspjehe, interese i očuvanje ugleda Kluba,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da brižno čuvaju rekvizite kluba i drugu imovinu kluba, te se njima koriste samo u sportske svrhe,
 • da se osobno sportski osposobljavaju i usavršavaju,
 • da sudjeluju u aktivnostima u organizaciji kluba,
 • da sudjeluju na natjecanjima.
 

Članak 31.

Klub je dužan voditi popis svojih članova. Tajnik vodi popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 32.

Članstvo u Klubu prestaje:
 • ako je članu Zakonom zabranjeno djelovanje,
 • na vlastiti zahtjev,
 • ako član ne ispuni financijske obveze prema Klubu u roku od 1 (jednog) mjeseca, nakon roka u kojem je bio dužan ispuniti obveze,
 • ako djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata Kluba šteti interesima Kluba i time naruši njegov ugled.
 • Stegovna odgovornost
 

Članak 33.

Odluku o prestanku članstva donosi Predsjednik kluba i Upravni odbor. Protiv navedene odluke može nezadovoljna strana izjaviti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka skupštine je konačna.

Članak 34.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.

Članak 35.

Upravni odbor kluba određuje godišnji iznos članarine.

VII

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 36.

Klub može dodjeljivati nagrade i priznanja članovima i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju Kluba. Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje upravni odbor.

Nagrade i priznanja su :
 • Plaketa,
 • Priznanje,
 • Diploma,
 • Novčana ili druga materijalna nagrada.
 

Članak 37.

Klub može pojedinca izuzetno zaslužnog za razvoj Kluba proglasiti počasnim predsjednikom Kluba. Uvjete i način izbora počasnog predsjednika Kluba predlaže Tajnik kluba, a usvaja skupština.

VIII

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 38.

Ukoliko između članova Kluba dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Kluba, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba, članovi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Skupština. U drugom stupnju nadležna je Skupština društva.

IX

LIKVIDATOR

Članak 39.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koje je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član kluba. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Izbor ili opoziv likvidatora se vrši po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela udruge.

X

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 40.

Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti Udruzi, Zakladi ili Ustanovi koja ima iste ili sliče statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine ili Upravnog odbora, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine ili Upravnog odbora Kluba.

 

XI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Statut Kluba donosi Skupština i Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine ili Upravnog odbora Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

U Puli, 07.11.2016. godine

Predsjednik Kluba  –  DENIS MIRKOVĆ