Author Archive

Statut

  Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06), Osnivačka skupština SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA (u daljnjem tekstu KLUB), održana dana 27.09.2014. godine u Puli, donijela je     STATUT SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA „PULS“   I     OSNOVNE ODREDBE   Članak 1.   Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada SPORTSKO REKREACIJSKOG KLUBA (u daljnjem tekstu KLUB); o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.       Članak 2.     Sportsko rekreativni klub je neprofitna uduruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajednički interesa u oblasti:   – sporta – aktivnosti u prirodi – avanturizma     Članak 3.   Naziv Kluba je: Sportsko rekreacijski klub „PULS“ Skraćeni naziv Kluba je: SRK PULS Sjedište Kluba je: Paduljski put 50, 52100 Pula     Članak 4.   Klub registrirana pri Uredu državne uprave Istarske županije. Klub je neprofitna pravna osoba. Klub djeluje na području Grada Pule, Istarske Županije, Europske Unije i šire.   Članak 5.   Klub ima pečat. Pečat Kluba je kvadratnog oblika 40×10 mm, s upisanim tekstom koji glasi: SRK PULS – i adresom – Paduljski put 50, Pula.   Članak 6.   Klub zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.     II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA     Članak 7.   Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja sporta i zdravog života, trekinga (orijentacijsko trčanje), traila, brtskog biciklizma, pustolovnih utrka, organiziranje sportskih i rekreacijskih natjeanja.     Članak 8.   Djelatnosti kluba su:   – organiziranje sportskih i rekreativnih natjeanja; – organiziranje i provođenje edukacije članova za aktivnosti sportske rekreacije, trekinga (orijentacijsko trčanje), traila, brtskog biciklizma, pustolovnih utrka – provođenje obuke i pripreme članova u domeni vještina potrebnih za sportske i rekreativne aktivnosti; – okupljanjem djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti sportskim i rekreativnim aktivnostima – obavljanjem i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i zakonu – suradnja s drugim udrugama i klubovima koje podržavaju ciljeve kluba – promocija aktivnog turizma u Hrvatskoj – izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti     Članak 9.   Rad kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence: – pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, – javnim priopćavanjem.   III ČLANSTVO U KLUBU   Članak 10.   Članom Kluba može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.   Članak 11.   Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Kluba.   Članak 12.   Skupština kluba određuje godišnji iznos članarine.   Članak 13.   Prava i obveze članova su: – plaćanje članarine, – bavljenje aktivnostima Kluba, – sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, – čuvanje i podizanje ugleda Kluba, – čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.     Članak 14.   Članstvo u udruzi prestaje: – dragovoljnim istupom – neplaćanjem članarine – isključenjem   Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.   Odluka o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.   Članak 15.   Klub se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.   IV TIJELA KLUBA   Članak 16.   Tijela kluba su: – Skupština – Predsjednik – Dopredsjednik – Tajnik   SKUPŠTINA   Članak 16.   Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi kluba.   Članak 17.   Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.   Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).   Članak 19.   Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. Članak 20.   Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.   Članak 21.   Skupština Kluba: – utvrđuje politiku razvitka Kluba, – donosi i mijenja Statut Kluba, – donosi financijski plan i završni račun, – donosi druge akte i odluke vezane za rad Kluba, – bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba, – razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba, – daje smjernice za rad Kluba, – odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba, – odlučuje o prestanku rada Kluba, – obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.   PREDSJEDNIK Članak 22.   Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba. Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.   Članak 23.   Predsjednik: – zastupa Klub, – saziva Skupštinu Kluba, – rukovodi radom Skupštine Kluba, – utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, – utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, – brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba, – upravlja imovinom Kluba, – podnosi izvješće o radu Kluba Skupštini Kluba, – imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, – brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba, – nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba, – donosi odluke o isključenju člana iz Kluba, – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.   Članak 24.   Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba. Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.   U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.   TAJNIK Članak 25.   Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Kluba vodi registar članova.   Članak 26.   Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.   Članak 27.   ODREDBE O OPOZIVU   Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ne obavlja sa ovim statutom i drugim propisima te odlukama tijela udruge. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor   V   IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE   Članak 27.   Imovinu Kluba čine: – novčana sredstva, – pokretne stvari, – nekretnine, – druga imovinska prava.     Članak 28.   Klub stječe imovinu: – od članarine, – od dobrovoljnih priloga i darova, – od dotacija iz proračuna, – iz drugih izvora u skladu sa zakonom.   Članak 29.   Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.   VI LIKVIDATOR   Članak 30.   Likvidator je fizička ili pravna osoba koje je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član kluba. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Izbor ili opoziv likvidatora se vrši po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela udruge.   VII PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA   Članak 31.   Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti Udruzi, Zakladi ili Ustanovi koja ima iste ili sliče statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.   VIII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE   Članak 32.   Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.     Članak 33.   Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.   U Puli, 27.09.2014. godine       Predsjednik Kluba DENIS MIRKOVĆ Continue Reading

Članovi

Mirkovic Tea, Danijel Moretti, Đekic Bogdan, Mirkovic Denis, Đekić Bojan, Đekić Romina, Mickov Nebojša, Privrat Nenad, Terzija Danijel, Kralj Sandra, Sandra Mirković, Komparic Bojan, Vanja Vukičević, Moretti Anja, Miljkovic Marko, Peršić David, Banković Matko, Rubinić Ira, Jurić Ivica, Jelenic Ivan, Božac Eduard, Mitrović Tomislav Tomo, Mašinović Sandi, Prenz Igor, Vareško Moris, Vareško Maja, Kaurin Tea, Carek Miomir, Jasmina Angelini, Škorić Deana, Lipljan Davor, Catela Elvis, Latić Semir, Carek Thomas, Stankić Matea, Domijanić Dravec Sandra, Chiavalon Antonio, Buić Igor, Šilić Kristijan, Ukota Dalibor, Božičković Siniša, Bonaca Vladi, Gnip Vladimir, Vareško Roberto, Rampini Vanja, Miljković Lina, Hribar Andraž, Radetikio Karmen, Loris Bilić, Anthony Bilić, Davor Poropat Poretti, Igor Konović, Kristijan Dragobratović, Vedrana Maršić, Jasmina Carek, Iva Flah, Nenad Jež, Edgar Frank Continue Reading

O Nama

In the modern world confronted with a modern lifestyle we try to spend as much time as possible in nature and to live as healthily as possible. Peace, quiet, freedom and all the other thing nature can provides us connect people that choose to spend their time in nature doing sports.Doing sports has become a way to escape the mundane routine and stress it often carries. Still young this club has connected 48 of us through various sports and recreational activities and our efforts to connect as many people as possible regardless of their age and sex. Our common goals are a healthy lifestyle, participating in sports and socializing in nature. This club is the link connecting all the people who are willing to take on new sport’s challenges. This is the reason we decided to give our town the recognizability by organizing various sports events which include but are not limited to: mountain biking, trekking, running, swimming and trail running.  


Puni naziv kluba: Sportsko rekreacijski klub PULS
Skraćeni naziv kluba: SRK PULS
Datum osnivanja: 27.09.2014.
Broj članova u 2015: 57
Predsjednik kluba: Denis Mirković
Dopredsjednik kluba: Danijel Moretti
Tajnik kluba: Matko Banković
Član izvršnog odbora i osnivač: Bojan Đekić
DRESS 2015 - 1   Continue Reading

Brijuni Adventure race

U suradnji sa Nacionalnim parkom BRIJUNI i TZ Fažana organizirati ćemo pustolovnu utrku u Nacionalnom parku BRIJUNI. Utrka će se sastojati od 6 disciplina: plivanje, trčanje, vožnja biciklom, kajak, ronjenje na dah i absail. Cilj utrke je u što kraćem vremenu uz pomć topografskih karata i kompasa (zabranjena upotreba GPS uređaja) pronaći kontrolne točke koje će se protezati kroz Nacionalni park Brijuni (trčanje, plivanje, ronjenje na dah i kajak), Štinjan, Vodnjan i Općinu Fažana (bicikla). Datum utrke: 17. rujan 2016. Zemlja:Hrvatska Regija: Istra Grad domaćin: Fažana Discipline: Treking, MTB-O, Kayak, Absail, Ronjenje, Plivanje Dužine: 40 Km (light), 80 Km (ultra) Kategorije: Ženska kategorija, Muška kategorija, mix kategorija Limit timova : 200 (100 po kategoriji) Prijave otvaramo 01.01.2016 Continue Reading